Oprogramowanie

Konwersja danych z edytora tekstu do internetowej bazy danych

Biblioteki i ośrodki informacji naukowej zamierzające udostępniać w sieci Internet zbiory danych zgromadzone w edytorach tekstu mogą skorzystać z dodatkowego modułu systemu Expertus ® zapewniającego konwersję danych do postaci w pełni przeszukiwalnej bazy danych.
Oprogramowanie pozwala na utworzenie internetowej bazy danych na podstawie opisów bibliograficznych zgromadzonych w dowolnym edytorze tekstu, np. Word for Windows, ChiWriter, Word Pertect, Word Star, Star Office, Tag, OpenOffice, bez konieczności przepisywania danych.
Dane po konwersji są prezentowane w sieci Internet w postaci bazy danych zapewniającej wyszukiwanie wg dowolnego pola i dowolnego słowa opisu bibliograficznego za pośrednictwem oprogramowania Expertus®WWW.
Przykład konwersji katalogu kartkowego do internetowej bazy danych

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - konwersja z edytorów tekstu