Expertus - ustawa 2.0 i ewaluacja 2017-2020Punktacja dyscyplin - 2019.06.12Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy wdrożenia pilotażowe najnowszej wersji systemu Expertus obsługującej kluczowe zapisy rozporządzenia MNiSW z 22 lutego br. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

System realizuje wytyczne następujących paragrafów: 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 (bez warunków określonych w par. 17), 34 (wobec braku nowego wykazu punktacyjnego czasopism - obecnie w odniesieniu także do lat 2019 i 2020) oraz 35. Zakres rejestracji danych punktacyjnych został znacząco ograniczony, a ponadto nie wymaga prowadzenia jakichkolwiek obliczeń rachunkowych (np. dzielenia punktów, podwyższania punktacji w zakresie szeroko pojętej humanistyki, obniżania punktacji przy specjalnych typach publikacji itp.) - punktację rejestruje się tylko w niezbędnym zakresie, ściśle wg wykazów z zachowaniem znanych z systemu Expertus procedur przyspieszających wprowadzanie danych, natomiast obliczenia są realizowane poprzez zaimplementowane algorytmy.

W module wyszukiwawczym uzyskuje się następujące dane:
Wyszukiwanie jest wspomagana przez rozbudowany zestaw nowych indeksów wyszukiwawczych obejmujących m.in.:
Szczególnie użyteczny jest indeks analityczny pozwalający na łatwe wyszukiwanie prac, w których zastosowano: Punktacja całkowita oraz ustalona punktacja przeliczeniowa może być stosowana w modułach analityczno-rankingowych systemu Expertus.
Oprócz tego oferujemy nową wersję modułu internetowego wraz z modułem biogram (profil naukowca z wykazem osiągnięć).
Ponadto w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że finalizujemy prace nad modułem doradczym, realizującym pozostałe wytyczne ujęte w lutowym rozporządzeniu, którego zastosowanie pozwoli na wybór optymalnego wariantu punktacyjnego, co może być użyteczne dla osób odpowiedzialnych za ewaluację.
Przeanalizowaliśmy także rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i zamierzamy niezwłocznie po ogłoszeniu specyfikacji przystąpić do opracowywania nowej wersji modułu transportu danych do PBN.

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - ustawa 2.0
i ewaluacja 2017-2020