Data opublikowania: 4 maja 2024, data modyfikacji: 2 czerwca 2024

Expertus Raport

Moduł zestawień zbiorczych Expertus Raport umożliwia automatyczne tworzenie zestawień dla dowolnej liczby autorów wg wspólnego kryterium poprzez zastosowanie tego samego warunku wyszukiwawczego np. dla w celu uzyskania raportu samooceny na potrzeby PKA.

pka001.png

Expertus Raport wykonując automatycznie to samo zapytanie kolejno dla każdej z osób podanych na wykazie pozwala na przykład natychmiastowe uzyskanie następujących wykazów:

 • 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych z ostatnich 6 lat dla każdego z nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na wskazanym kierunku studiów (patrz: raport samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
 • wykazów publikacji, których autorami/współautorami są studenci itp.


Moduł realizuje w trybie online to samo zapytanie dla każdej osoby wymienionej w pliku wejściowym (wykazie osób, dla których mają być sporządzane zestawienia); wynik uzyskuje się błyskawicznie, komplet wykazów dla kilkuset wykładowców na danym kierunku studiów powstaje w ciągu kilkadziesiąt sekund.
Dzięki integracji z modułem Expertus WWW możliwe jest podanie dowolnego kryterium wyszukiwawczego np.

 • 10 najważniejszych osiągnięć z ostatnich 6 lat,
 • 5 publikacji z najwyższym IF w latach 2022-2024,
 • 20 najwyżej punktowanych publikacji dostępnych wg określonej licencji open access opublikowanych w podanym zakresie lat,
 • itp. wg podobnego, dowolnie zaawansowanego schematu.


Możliwe są także dodatkowe zastosowania modułu np.

 • uzyskiwanie wykazów osób mających najwięcej publikacji o punktacji przynajmniej 100 punktów w podanym zakresie lat (chociaż do tego celu najlepiej skorzystać z specjalizowanych modułów systemu Expertus jak moduł doradczy w zakresie ewaluacji oraz moduł efektywności i danych ewaluacyjnych,
 • wykazy wszystkich osób współpracujących ze wskazanym autorem wraz z wykazami publikacji współautorskich,
 • i wiele innych.


Wyniki udostępniane są w postaci odpowiedniej dla arkuszy kalkulacyjnych typu excell/LibreOffice/OpenOffice.

Wybór typu zestawienia

pka002.png

Można wykorzystać dwa rodzaje zestawień

 • wykazy publikacji np. wykazy osiągnięć na potrzeby raportu samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oceny wewnętrznej,
 • dane statystyczne do celów obliczeniowych


Konfiguracja zapytania kierowanego do bazy

pka003.png

Zapytanie można wybrać spośród uprzednio zdefiniowanych lub określić samodzielnie w standardowym module wyszukiwawczym systemu Expertus WWW, zatem dostępne są dwie metody:

 1. dowolne spośród uprzednio zdefiniowanych zapytań np. wykaz publikacji z najwyższą punktacją z ostatnich 6 lat,
 2. samodzielnie wprowadzenie zapytania w formularzu wyszukiwawczym modułu Expertus WWW (standardowy moduł wyszukiwawczy, zintegrowany z modułem raportowym)

Przykład dowolnego zapytania określonego w formularzu wyszukiwawczym modułu Expertus WWW

pka004.png

Moduł raportowy automatycznie zastosuje zapytanie do każdej z osób wymienionych w wykazie

Limit rekordów brany pod uwagę w zestawieniu

pka005.png

określenie maksymalnej liczby rekordów branych pod uwagę dla każdej osoby np. 5, 10, 20, 50, 100 lub wszystkie

Określenie formatu wyników (excel, LibreOffice, OpenOffice)

standard liter w pliku wynikowym

pka006.png

Standardy liter:

 1. utf8
 2. windows 1250

separator kolumn

pka007.png

Sepratory kolumn w danych:

 1. średnik,
 2. przecinek.
 3. tabulator,
 4. pionowa kreska

separator dziesiętny

pka008.png

separator dziesiętny w polach numerycznych:

 1. kropka,
 2. przecinek,

Źrodło danych wejściowych

Wskazanie skąd ma być pobierany wykaz osób (autorów publikacji), do których należy zastosować wskazane zapytanie

pka009.png

Dane zewnętrzne - wg dostarczonego pliku wejściowego w formacie csv

druga możliwość - wykorzystanie danych systemowych

pka010.png

Dane systemowe - wykaz automatycznie przygotowywany przez system Expertus na podstawie bazy autorów

Pobieranie wyników na dysk

pka011.png